Verlof aanvragen

Wanneer krijg je waarvoor vrij?

          Leerplicht

De Leerplichtwet geldt vanaf 5 jaar. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school. De leerplichtwet geldt dan nog niet maar wel de regels van de school gelden wat betreft aanwezigheid en het volgen van onderwijs.

In de Leerplichtwet wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten schoolverzuim:

  • Absoluut verzuim ontstaat doordat een kind helemaal niet staat ingeschreven bij een school;
  • Relatief verzuim is zonder geldige reden niet aanwezig zijn op school, oftewel ‘spijbelen’. Spijbelgedrag kan variëren van een enkele keer niet naar de les gaan tot regelmatig gedurende hele dagdelen wegblijven of structureel te laat komen;
  • Luxe verzuim ontstaat wanneer een kind zonder toestemming van de school buiten de schoolvakanties op vakantie gaat.
  • Te laat komen is ook een vorm van verzuim.

Op de Montessorischool Spijkenisse geldt de 3-6-9-12 regeling met betrekking tot te laat komen en ongeoorloofd afwezig zijn. Leerlingen moeten om 8.30 in de klas zijn.

3: Bij drie keer te laat/niet op school gekomen:
De leerkracht spreekt ouders hierop aan

6: De leerling is 6 keer te laat/niet op school gekomen.
De directie spreekt ouders hierop aan.

9: De leerling is 9 keer te laat/niet op school gekomen.
Na 9 keer te laat komen/niet aanwezig op school zal de leerling gemeld worden bij leerplicht.

12: De leerling is 12 keer te laat/niet op school gekomen, ook na de voorgaande stappen. Ouders worden uitgenodigd door dec leerplichtambtenaar voor een gesprek.  In een aantal gevallen wordt er, vanuit leerplicht  doorverwezen naar de hulpverlening. In andere gevallen wordt er een proces verbaal opgemaakt en volgt er een geldboete.

Het ministerie van onderwijs heeft regels opgesteld t.a.v. het verstrekken van extra verlof buiten de reguliere schoolvakanties. Die regels zijn in het leven geroepen om de continuïteit van het onderwijs aan de leerlingen te waarborgen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die een reden zijn voor de ouders om extra verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Deze dient die aanvragen te toetsen aan de daarvoor gestelde regels en al dan niet toestemming verlenen.

Mocht er geen toestemming verleend worden en de ouders houden de kinderen toch thuis dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim en dient de directeur dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. De consequenties die daaruit voortkomen zijn voor de verantwoording van de ouders. Sancties variëren van een waarschuwing tot een boete die behoorlijk kan oplopen.

Wanneer een leerling in vier weken meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig is, wordt dit ook doorgegeven aan Bureau Leerplicht.

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat het niet zomaar mogelijk is om onder schooltijd vrij te krijgen. De leerplichtwet biedt hiervoor enkele mogelijkheden. U krijgt bijvoorbeeld vrij voor:

  • een bruiloft in de familie
  • een begrafenis in de familie
  • een jubileum in de familie
  • een verhuizing
  • vanwege religieuze verplichtingen

Wanneer het door de aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties, dan is het mogelijk vakantieverlof aan te vragen. Dit kan maximaal 1 maal per jaar, niet meer dan 10 dagen. Dit mag niet in de eeste twee weken van het schooljaar. Hiervoor ontvangen we graag een werkgeversverklaring.

Alle verlofaanvragen moeten schriftelijk (digitaal, met het formulier hieronder) worden aangevraagd. Voor vakantie buiten schoolvakantie geldt dat het minimaal 6 weken van te voren moet worden aangevraagd.

Op deze sites staat uitgelegd hoe het precies zit met leerplicht, verlof, etc.

Eerder op vakantie?

Rijksoverheid

Alles over leerplicht

Nog geen 5 jaar

Heeft u nog vragen? Neem dan even contact met ons op.
We denken graag met u mee. Binnen de wettelijke mogelijkheden natuurlijk.

Met vriendelijke groeten,

José de Jong

Directeur-Bestuurder

LEERPLICHT

In Nederland geldt een leerplicht voor alle kinderen van vijf tot en met zestien jaar oud. Ouders zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de leerplicht. Leerlingen zonder startkwalificatie moeten tot hun 18e verjaardag verplicht naar school.

Inschrijving en schoolbezoek

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat kinderen onderwijs volgen. De Leerplichtwet 1969 stelt het verplicht dat kinderen staan ingeschreven op een school én deze regelmatig bezoeken (art. 2, lid 1 Lpw). Maar wat is leerplicht en voor wie geldt het?

Leeftijd

De leerplicht begint bij een kind van vijf jaar en eindigt in het jaar waarin de jongere ten minste twaalf volledige schooljaren onderwijs heeft genoten (art. 3 lid 1 sub a Lpw), óf aan het eind van het schooljaar waarin de jongere zestien wordt (art. 3 lid 1 sub b Lpw). Wanneer leerlingen nog geen startkwalificatie hebben behaald op hun zestiende, geldt voor hen een kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren die op hun zestiende nog niet over een havo-, vwo- of mbo-2 diploma beschikken, verplicht zijn onderwijs te volgen tot het moment dat zij achttien worden (art. 4b Lpw). Deze verplichting vervalt zodra de leerling een startkwalificatie behaalt.

Verantwoordelijkheid leerplicht

Ouder zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind voldoet aan de leerplicht (art. 2 lid 1 Lpw), zolang het  kind leerplichtig is. Vanaf twaalf jaar zijn kinderen ook zelf verantwoordelijk voor het geregeld bezoeken van de school (art. 2 lid 3 Lpw).

Meer informatie

In het artikel ‘Samenvatting Leerplichtwet‘ is de leerplicht samengevat.