Medezeggenschapsraad

Rol van de medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. In het voortgezet onderwijs zitten ook leerlingen in de medezeggenschapsraad. Zij zijn gekozen door hun mede-leerlingen. De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid.

Betrokkenheid schoolbeleid

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen (zie download hieronder) Is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Rol van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Wanneer er onder een schoolbestuur meerdere scholen vallen, kent het bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De rol van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Is meepraten over het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn ook ouders (en leerlingen in het voortgezet onderwijs) en personeel. Ze worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een advies- en instemmingsorgaan op school en bestaat uit ouders (de oudergeleding) en leerkrachten (de personeelsgeleding). De MR streeft ernaar de belangen van de kinderen, de leerkrachten en de ouders zo goed mogelijk te behartigen. De raad houdt zich bezig met het beleid van de school en richt zich op organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken. Hierbij valt te denken aan veiligheidsaspecten, de jaarlijkse begroting, het vakantierooster, personeelsaangelegenheden, het formatiebudgetsysteem, nieuwe beleidsvoornemens etc. Daarnaast bespreekt de MR uw vragen of uw visie op zaken en speelt deze door naar directie en/of raad van bestuur wanneer dit nodig is. De vergaderingen vinden zo’n één keer per maand plaats en de data worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld.

De vergaderingen zijn openbaar en (deels) toegankelijk voor belangstellenden.

Op onze school bestaat de MR uit 6 leden: 3 leerkrachten en 3 ouders. Het team leerkrachten kiest de leden van de personeelsgeleding. De ouders worden gekozen middels verkiezingen en nemen zitting voor een periode van drie jaar. Zij kunnen na drie jaar worden herkozen. Wanneer een lid kenbaar maakt geen zitting meer te zullen nemen in de raad en/of er meerdere kandidaten zijn die zitting willen nemen, of wanneer het (laatste) kind van een lid de school verlaat, zullen er verkiezingen plaatsvinden. Dit gebeurt aan het begin van het schooljaar. De ouders kunnen hun stem uitbrengen op het verkiesbare lid naar hun keuze. Degene met de meeste stemmen zal dan plaatsnemen in de MR.

Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen en adviseert de directie op eigen gekozen onderwerpen. Ook kan de directie de MR om advies vragen bij bepaalde onderwerpen. Voor een aantal beleidszaken is instemming van de MR verplicht, bijvoorbeeld voor het schoolplan. Ook kan de MR voorstellen doen aan de directie en de raad van bestuur. De MR heeft dus op een aantal punten instemmingsbevoegdheid. Te denken valt hierbij aan het wijzigen van onderwijskundige doelstellingen van de school en bijvoorbeeld wijzigingen in het schoolreglement. Daarnaast heeft zij een adviesbevoegdheid. Bijvoorbeeld in een wijziging of vaststelling van beleid tot het toelaten van leerlingen of het vaststellen van de vrije dagen. De MR is kortom een orgaan waarin constructief wordt meegedacht over het welzijn van de school. De notulen van de vergaderingen zijn terug te vinden op de website. U kunt hierin teruglezen wat besproken is en welke actuele zaken de MR bezigt.

Spreek een MR-lid aan wanneer u vragen of opmerkingen over school hebt, mailen kan ook.

Op dit moment zijn dit de leden die zitting hebben in de MR:

Personeelsgeleding

Sanne Groenendijk

Caroline Korzaan

Ellen Leemans

Oudergeleding

Corald van der Zaan

Carola Dogan

Mariëlle Biesheuvel

Voor meer informatie over de wet op de Medezeggenschap zie website WMS

Vertegenwoordiger van achterban

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel (en leerlingen in het voortgezet onderwijs) van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad geldt een verplichte band met de school als ouder, leerling of docent. Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad stop automatisch als die band er niet meer is. Zonder band met de school is het niet mogelijk om de achterban te vertegenwoordigen.

Bevorderen openheid

De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De medezeggenschapsraad:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school;
  • waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Reglement

Deze wettelijke taken worden uitgewerkt in het MR regelement 2022. Bijvoorbeeld op welke wijze men vergadert en hoe ouders worden geïnformeerd over de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft een informatieplicht voor betrokkenen bij de school. De keuze van informatiemiddelen ligt bij de medezeggenschapsraad.

Wij houden ons onder andere bezig met….

privacy

In het privacyreglement worden de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen beschreven. Een privacyreglement is niet verplicht, maar wel aan te raden. De medezeggenschapsraad heeft hierover instemmingsrecht.

sociale veiligheid

Het tegengaan van pesten is een belangrijk onderwerp op veel scholen. De medezeggenschapsraad kan hierin een grote rol spelen. Door gebruik te maken van zijn instemmingsrecht of het onderwerp op de agenda te zetten na signalen van ouders.

Schooltijden

Bij het wijzigen van de schooltijden is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Daarnaast moeten alle ouders geraadpleegd worden.  Basisscholen mogen schooltijden zelf veranderen.  Er is  geen lijstje van de overheid met schooltijden waaruit scholen kunnen kiezen. Er is ruimte om te variëren met schooltijden. Het continurooster en vijf-gelijke-dagenmodel zijn de laatste jaren in trek en worden ook steeds vaker ingevoerd.