Welkom op de Montessorischool Spijkenisse

Montessorischool Spijkenisse...

waar kinderen leren te zorgen voor zichzelf, elkaar en hun omgeving

waar je leert door te doen, te zien en te ervaren

waar je leert vanuit jezelf

en waar je leert het zelf te doen

Montessorischool Spijkenisse: de school die je leert het zelf te doen!

TAAL

Bij alles wat kinderen leren, hebben zij taal nodig. Op onze school leren kinderen zodra ze er aan toe zijn  letters herkennen, schrijven en lezen. We leren kinderen om actief, vlot en gevarieerd met taal aan het werk te gaan en te genieten van taal.

REKENEN

Kinderen leren vanaf jonge leeftijd rekenen. Door te werken met concrete materialen ontstaat inzicht en krijgen abstracte begrippen betekenis. Het rekenonderwijs volgt de ontwikkeling van het kind, is uitdagend, afwisselend en praktisch.

KOSMISCH

Bij het kosmisch onderwijs laten we zien dat alles wat er om ons heen gebeurt, met elkaar samenhangt: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek; het maakt allemaal deel uit van een groter geheel. Ook de kinderen maken hier deel van uit en hebben hun rol hierin.

WAARNEMEN

Het ontwikkelen van de zintuigen vormt de basis van het Montessorionderwijs. Door goed te leren waarnemen, schep je de voorwaarden voor het leren. We leren kinderen dan ook al jong goed te kijken, horen, ruiken, voelen en proeven.
.

GEOMETRIE

In alles om ons heen zijn lijnen, figuren en symmetrie te herkennen. We leren kinderen zich hier bewust van te worden. Zo ontwikkelen we het wiskundig inzicht.

MOTORIEK

Een goede motorische ontwikkeling is belangrijk voor kinderen. We besteden veel aandacht aan sport, spel en beweging en aan het ontwikkelen van de grote en fijne motoriek.

ONZE SCHOOL BIJ RTL4

In december 2021 is onze school te zien geweest in het programma 'Dit is Holland' van RTL 4. ‘Dit is Holland’ gaat op zoek naar passievolle verhalen uit ondernemend Nederland. het programma biedt persoonlijke verhalen, bijzondere achtergronden en een uniek kijkje achter de schermen, zo ook van onze school. Als zelfstandige school zijn we altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven en zoeken we de verbinding met onze omgeving. We zijn ambitieus, vernieuwend  en betrokken!

Welkom op de Montessorischool Spijkenisse

Kom eens kijken op onze school

Vraag om een rondleiding

Log hier in op Parro.

U krijgt van de school inloggegevens om in te kunnen loggen op Parro. Download de app en log in.

DE PARRO APP VOOR OUDERS

• Blijf altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken.

• Ontvang leuke foto's van de groep of stuur een berichtje naar de leerkracht om snel iets te regelen.

• Geef je samen met andere ouders op om te helpen bij leuke en leerzame schooluitjes.

• Parro biedt jou en jouw school een veilige, gesloten omgeving.
Uitdelen van contactgegevens is ook niet meer nodig.

Kerstgroet: Al Die Lichtjes

https://vimeo.com/783576292

 

0 tot 3 jaar:

De Scheppers

In deze periode neemt het jonge kind onbewust informatie op uit zijn omgeving. Het is belangrijk dat het kind indrukken en ervaringen kan opdoen. Het bouwt daarmee aan zijn persoonlijkheid.  Het kind is dan al in staat om elementen uit zijn omgeving te selecteren waardoor het functies als praten, lopen, waarnemen en voelen zelfstandig kan ontwikkelen. Dit noemen we de ‘gevoelige periode’ van het kind. In deze periode wil het kind geheel vanuit zichzelf bepaalde functies ontwikkelen. De taak van de ouders en de kinderopvang is om het kind voldoende indrukken en ervaringen aan te bieden.

De onderbouw:

De ontdekkers

Dit is de periode waarin kinderen bewust indrukken opdoen. Ze zijn gevoelig voor zintuiglijke ervaringen, waarnemingen in de omgeving, het leren van woorden en oefeningen uit het dagelijkse leven. Het kind wil nu zelf handelen en heeft aandacht voor het precieze verloop van handelingen. Het is de ‘gevoelige periode’ voor het opdoen van zintuiglijke ervaringen, voor waarnemingen in de omgeving, voor het leren van woorden en voor omgang met situaties uit het dagelijks leven. De Montessori onderbouw is ingericht om actief de ontwikkeling te ondersteunen. Zo leren kleuters in de Montessori onderbouw al lezen en rekenen met de materialen.

Middenbouw:

De verkenners

In deze periode willen kinderen gezamenlijk activiteiten ondernemen. Hun belangstelling voor normen, waarden en regels is groot. Ze zijn in de gevoelige periode voor het verzamelen van kennis. In deze periode veranderen de behoeften van de kinderen. Zij willen zich nu aansluiten bij anderen en vooral gezamenlijk activiteiten ondernemen. Hun belangstelling voor normen, waarden en regels wordt groter. In deze periode wordt een beroep gedaan op de zintuigelijke ervaringen die opgedaan zijn in de onderbouw en worden deze toegepast bij bijvoorbeeld lezen, taal, rekenen en kosmisch onderwijs.

De bovenbouw:

De wetenschappers

Het kind gaat verbanden zien tussen feiten waarmee het in aanraking komt en bouwt zo een wereldbeeld op. Het denkt na over de plaats van de mens in die wereld en wil inzicht krijgen in de cultuur waarin het leeft. Ze zijn in de ‘gevoelige periode’ voor het opnemen van kennis en het verkrijgen van inzicht in de cultuur waarin ze leven. Montessori vindt het belangrijk dat kennis en maatschappelijke en sociale ervaringen tegelijkertijd worden verworven.  Hier ligt de basis voor de maatschappelijke vorming.

12+: de periode van

Maatschappelijke gerichtheid

Dit is de periode waarin er nog meer sprake is van bewustwording van omgeving. In het voortgezet montessorionderwijs leren leerlingen een onafhankelijke persoonlijkheid te ontwikkelen, verwerven ze bekwaamheden om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren en leren ze hoe ze op een verantwoorde wijze een maatschappelijke rol kunnen vervullen.

Waarom Montessorionderwijs?

Hoe verschilt ons onderwijs met dat op andere scholen?  Als ouder is er veel te kiezen wanneer u een school zoekt voor uw kind. Alleen al in onze wijk zijn vier  basisscholen.  Wat zijn de verschillen en hoe onderscheiden we ons als Montessorischool van andere scholen? Waarom geven we vorm aan ons onderwijs zoals we dat doen?

Daarvoor moeten we eigenlijk terug naar de tijd dat het Montessorionderwijs is ontstaan.  Ruim honderd jaar geleden waren scholen ingericht volgens een zelfde principe: kinderen van dezelfde leeftijd zaten bij elkaar en kregen allemaal de zelfde lesstof aangeboden. De leerkracht bepaalde wat er geleerd moest worden en hoe. Die zelfde leerkracht stond voor de klas de lesstof uit te leggen. Het doel van het onderwijs was om de leerlingen voor te bereiden op een werkzaam leven in de maatschappij.

Bij Maria Montessori en haar tijdgenoten zoals Rudolf Steiner (Vrije School) Helen Parkhurst (Dalton), Peter Petersen (Jenaplan) en Célestin Freinet (Freinetonderwijs) begon steeds meer het gevoel te leven    dat kinderen niet alleen in dienst moeten staan van de maatschappij, maar dat het vooral belangrijk is het kind in zijn geheel te zien en dat de ontwikkeling van ieder kind niet los kan worden gezien van het    kind zelf, met al zijn talenten en unieke kenmerken.

Zo zijn er, naast de traditionele, klassikale scholen, ook scholen ontstaan die opvoeding en onderwijs zien als één geheel. Het kind wordt daar niet “klaargestoomd” voor de maatschappij, maar ontwikkelt zich tot een volwaardig, evenwichtig, sociaal mens dat goed zijn eigen weg kan vinden in de maatschappij.

Montessorischolen, en wij dus ook, werken op deze manier. Natuurlijk zijn kernvakken als lezen, rekenen en spelling belangrijk.  De manier waarop we het aanbieden is wel anders. We betrekken uw kind daar bewust bij: waar is het aan toe? Waar liggen de interesses?

En ook leren we ze zelf keuzes te maken. Keuzes waar ze vervolgens zelf verantwoordelijk voor leren zijn.

Andere vaardigheden die we ze leren zijn bijvoorbeeld samenwerken, uitleggen aan elkaar, presenteren, op je beurt wachten (uitgestelde aandacht) zorgen voor elkaar en verantwoord omgaan met de wereld om je heen.

We doen dat door kinderen zelf te laten doen wat ze zelf kunnen, (leer mij het zelf te doen), we werken zo veel mogelijk met concreet materiaal, en minder uit boeken (Van de handen naar het hoofd),  we spelen in op de interesses en de ontwikkeling van het kind (intrinsieke motivatie en gevoelige periode) en we gaan uit van vertrouwen en van wat al goed gaat.

Montessorionderwijs is meer dan kralen en kleedjes. Het is ook niet alleen maar vrijheid. “Vrijheid in gebondenheid” betekent dat er een duidelijke structuur is met regels en grenzen. Rust, reinheid en regelmaat zijn duidelijk zichtbaar in onze school: het is rustig als we werken, alles heeft een vaste plek en we gaan netjes met onze spullen om en de dagen hebben een vaste structuur.

Wilt u meer weten over het hoe en waarom van ons onderwijs? We vertellen er graag over! Niet alleen aan nieuwe ouders die een school zoeken, maar aan iedereen!

Montessori 0-12

Ontwikkelingsfasen

Maria Montessori verdeelde de ontwikkeling van de groei naar volwassenheid in drie perioden van ieder zes jaar.

  • Als eerste de periode van schepping vanaf de geboorte tot en met zes jaar;
  • dan volgt de periode van verkenning en wetenschap: van zes tot en met twaalf jaar
  • en als laatste de periode van maatschappelijke gerichtheid, vanaf twaalf jaar.

Leeftijden geven gemiddelden aan want verschillen tussen individuen blijven bestaan.

De visie op de ontwikkelingsfasen komt het duidelijkst tot uitdrukking bij het werken met heterogene groepen. Het betreft dan een sociale omgeving waarin de kinderen zich ontwikkelen en leren omgaan met kinderen van verschillende leeftijden. In elke periode van groei zijn kinderen specifiek gericht op bepaalde ontwikkelingsgebieden. Het is aan de opvoeders om kinderen bij deze ontwikkeling zoveel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren.

bron: https://montessori.nl/

Maria Montessori

Maria Montessori werd op 31 augustus 1870 geboren in Chiaravalle, een klein plaatsje bij Ancona, Italië. Na haar middelbare schooltijd aan de Regia Scuola Tecnica Michelangelo Buenarotti kiest ze, tegen de gewoonte van de tijd, aanvankelijk voor de studie voor ingenieur, maar later voor de medicijnenstudie. Ze is daarmee een van de eerste vrouwelijke medicijnenstudenten van Italië en in 1896 de eerste vrouwelijke arts.

In opdracht van de regering stichtte zij in de sloppenwijken van Rome haar “Casa dei bambini”, waarin kinderen van wie beide ouders buitenshuis moesten werken, opgevangen en begeleid werden. De resultaten waren spectaculair. Haar methode werd wereldbekend en in vele landen toegepast. Haar inzicht in en begrip voor kinderen, en haar ideeën om hen te helpen bij hun ontwikkeling tot gezonde, evenwichtige en kritische volwassenen zijn ook vandaag nog actueel en zinvol.

bron: https://montessori.nl/