Kosmisch Onderwijs

Kosmisch onderwijs

“Laten wij het kind een visie bieden op het totale heelal. Het heelal is een indrukwekkende realiteit en een antwoord op alle vragen. Wij zullen dit pad van het leven gezamenlijk aflopen, want alle dingen zijn een onderdeel van het heelal, alle zijn met elkaar verbonden in een alomvattende eenheid. Dit beeld helpt de geest van het kind zich te richten, op te houden met rond te dwalen in een doelloze zoektocht naar kennis. Het is voldaan, het heeft het universele centrum van zichzelf en alle dingen gevonden. Het is beslist noodzakelijk de belangstelling van het kind op een middelpunt te richten. De methoden die heden ten dage gebruikelijk zijn, zijn echter niet doeltreffend. Hoe kan de geest van een opgroeiend individu belangstelling blijven hebben als al ons onderwijs zich bezighoudt met een bepaald onderwerp met een begrensde draagwijdte en beperkt wordt tot de overdracht van die kleine kennisdetails, die hij in staat is uit het hoofd te leren? Hoe kunnen we het kind dwingen geïnteresseerd te zijn als interesse slechts van binnenuit kan komen? Alleen plicht en vermoeidheid kunnen van buitenaf teweeg worden gebracht, nimmer belangstelling! Laat dit heel duidelijk zijn.”

Maria Montessori

Kosmisch onderwijs

Kinderen verkennen de wereld vanzelf vanaf hun geboorte.  Door de interactie met de wereld en hun medemens leren kinderen hun eigen identiteit kennen. Door kinderen te begeleiden in het verkennen van die wereld zorgen we dat kinderen authentiek blijven en dus zo dicht mogelijk bij zichzelf blijven staan met daarbij een open, verwonderlijke houding naar hun omgeving. Door ze te helpen een fundamentele ordening aan te brengen in die talrijke -op het eerste gezicht onsamenhangende- indrukken die het kind in de buitenwereld opdoet, laten we kinderen zien dat geen enkele gebeurtenis in de wereld op zichzelf staat en geven we ze handvatten waarmee ze in de toekomst als volwassene bewust met hun omgeving om kunnen gaan. Zo zal een kind ervaren dat alles met elkaar verbonden is en wat zijn of haar plek is in het geheel. Door het bijbrengen van die medeverantwoordelijkheid voor het grote geheel draagt deze wereldverkenning bij aan het opvoeden tot een vreedzame mondiale samenleving.

We zijn aangekomen in een tijd waarin de hele wereldbevolking met elkaar verbonden is, middels het internet, middels de snelle vervoersmogelijkheden en middels een intrinsieke interesse in elkaar. Het kind is dus een wereldburger, daarom is het van belang om kinderen te leren de wereld vanuit verschillende culturele en levensbeschouwelijke brillen te bekijken, zodat kinderen voorbereid zijn op ontmoetingen met andere wereldburgers en zicht hebben op mondiale thema’s. Door kinderen op verschillende manieren te leren samenwerken en samen beslissingen te leren nemen, leren ze hoe ze invulling willen geven aan hun rol als burger en ontwikkelen ze houdingen en vaardigheden waardoor ze voorbereid zijn om hun plek in te nemen in de Nederlandse en mondiale samenleving.

Hiermee draagt kosmisch onderwijs bij aan de wereldvrede en worden kinderen gestimuleerd authentieke, verantwoordelijke wereldburgers te worden die hun eigen individuele plek kennen en een goed ontwikkeld zicht op het grote geheel hebben.

kosmisch materiaal

Ook bij kosmisch onderwijs werken we met contreet materiaal. Nartuurlijk met de wereld om ons heen: ons lokaal, ons plein, de buurt, maar ook met materialen. Zo leren we over de levencyclus van een vlinder (natuur, biologie), leren we hoe je een romeinse boog bouwt (architectuur, geschiedenis, techniek) en leren we over het ontstaan van het universum en de planeten. (aardrijkskunde, natuur).