Naar het VO

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

We zien het als onze verantwoordelijkheid om kinderen te prikkelen tot de wens om volwassen te willen worden. Daarom werken we samen met kinderen aan zelfstandig werken en zelfverantwoordelijk leren. Ze leren hun werk te plannen en een eigen leerstrategie te kiezen. Maar we leren ze ook sociale vaardigheden: samenwerken, initiatief tonen, hulp vragen en conflicten aankunnen. Zo maken we hun overstap naar het voortgezet onderwijs kansrijk. Een belangrijk deel van onze kinderen gaat naar de ring van  Putten, Scala, My College en de Charles de Foucault.

Hoe komen we tot het basisschooladvies? 

Onze montessoriprofessionals volgen de ontwikkeling van uw kind vanaf het moment dat het bij ons op school komt. Dit doen we door te signaleren, te observeren, te analyseren en samen met uw kind te evalueren. Daarbij gaat het – naast cognitieve resultaten – ook om werkhouding, inzet, motivatie en sociaal gedrag van uw kind. Op die manier krijgt de leerkracht een goed beeld van uw kind en kan een gedegen voorlopig advies (groep 7) en basisschooladvies (groep 8) gegeven worden. In groep 8 nemen we in november voor de laatste maal alle landelijk genormeerde, methodeonafhankelijke toetsen af. Vervolgens nemen we de IEP-doorsctroomtoets af in februari. Het voorlopig advies wordt gevormd door de montessoriprofessional, de intern begeleider en de directeur. Op basis van dit advies vindt het adviesgesprek plaats met ouders en kind. Tijdens het gesprek  wordt tevens het digitale overdrachtsdossier (onderwijskundig rapport-OKR) doorgenomen. Als ouders op- of aanmerkingen hebben, kunnen ze die tijdens het adviesgesprek met de leerkracht doorspreken. Ouders hebben het recht hun zienswijze op te nemen in het OKR.

Als het basisschooladvies en de IEP-eindscore niet overeenkomen, volgen deze acties: 

  • Er volgt geen bijstelling als de IEP-eindtoets lager is dan het schooladvies.
  •   Is de IEP-eindtoets hoger dan het schooladvies dan zal vanaf schooljaar 2023-2024 het schooladvies naar boven worden bijgesteld. 

Op basis van het schooladvies kiezen ouders en leerling – eventueel in overleg met de montessoriprofessional – voor de school voor voortgezet onderwijs die bij het kind past. De school voor voortgezet onderwijs bepaalt of het kind wordt toegelaten. Via rapportages vanuit het voortgezet onderwijs volgen wij de schoolloopbaan van onze leerlingen. Uitstroomgegevens laten zien dat na drie jaar voortgezet onderwijs het niveau van vrijwel alle leerlingen gelijk is aan het basisschooladvies. 

Hoe komt ons basisschooladvies tot stand?

Hierboven wordt beschreven welke elementen worden meegewogen bij het vormen van ons basisschooladvies. Aanvullend hierop worden ook onderstaande twee punten meegenomen:

 – De cognitieve ontwikkeling vanaf groep 3. Hiervoor worden methode onafhankelijke toetsen ingezet  

– Specifieke onderwijsbehoeften in het kader van passend onderwijs.  

Groep 8  

Via Parro worden de ouders van onze groep 8 kinderen stapsgewijs geïnformeerd over de (ver)nieuw(d)e overstapprocedure.

* Half september zal de school informatie delen over het OKR (OnderwijsKundigRapport) en de ouderrol in het digitale programma OT (onderwijstransparant). 

* In november is er een scholenmarkt voor alle groep 8 leerlingen van  Nissewaard.

* Een eerste schooladvies zal in het oudergesprek van november  besproken worden. Dit eerste advies wordt gebruikt om  ouders alvast mee te nemen in de gedachtegang van leerkrachten. 

* In januari  krijgen de kinderen van groep 8 het voorlopig schooladvies (is onderdeel van het OKR binnen OT), zodat zij zich samen met hun ouders tijdig kunnen oriënteren op een passende VO-school. 

  * Dit schooljaar zullen de kinderen van groep 8 op 6 & 7 februari 2024 de IEP doorstroomtoets gaan maken. 

* Tussen 15 en 24 maart 2024 wordt het definitief schooladvies gegeven na afname en uitslag van de doorstroomtoets.  

* De landelijk vastgestelde aanmeldweek voor VO scholen is 25 t/m 31 maart 2024

Penta Scala Rietvelden
Spijkenisse

Charles de Foucauld
Spijkenisse

Penta de Oude Maas
Spijkenisse

Penta Scala Molenwatering
Spijkenisse

Ring van Putten
Spijkenisse

My College
Spijkenisse

PentAgora
Spijkenisse

Praktijk College
Spijkenisse / Brielle

Accent Hoogvliet
Hoogvliet

Penta Hoogvliet
Hoogvliet

Einstein Lyceum
Hoogvliet

Penta Rozenburg
Rozenburg

PENTA college CSG Bahûrim
Brielle

Yuverta VMBO
Brielle

Maerlant
Brielle

HELINIUM
Hellevoetsluis

PENTA college CSG Jacob van Liesveldt
Hellevoetsluis

Montessori MAVO
Rotterdam

Montessori Lyceum
Rotterdam