Raad van Toezicht

Code Goed Bestuur

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. De ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’ – waarin leden van de PO-Raad hebben vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur – geeft schoolbesturen een leidraad bij het realiseren van goed bestuur.

De Code Goed Bestuur is een levend document: het heeft een ‘ontwikkelkarakter’. Goed bestuur komt namelijk niet tot stand doordat besturen een code vaststellen, maar doordat zij ieder voor zich en gezamenlijk invulling geven aan de principes van de Code en zo het bestuur verder professionaliseren. Tijdens onderlinge visitaties en werkconferenties bespreken zij hoe zij de Code Goed Bestuur naleven.

code_goed_bestuur

Leden RvT

Marijke Martinez, voorzitter RvT

Janneke van Loon, secretaris RvT

Jorinde Jelles, lid RvT

Sasha Nieuwboer, lid RvT

Wat zijn de taken van de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de volgende taken:

 • toezicht houden op de doelrealisatie van de organisatie
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur
 • integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur
 • goedkeuring verlenen aan strategische beslissingen
 • het maatschappelijk belang van de organisatie bewaken
 • het regelen van de eigen werkzaamheden, zoals samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering en honorering

Daarnaast fungeert de RvT als klankbord voor de RvB.

Jaarverslag

Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in het jaarverslag.

Jaarcyclus

In de jaarcyclus van de vergaderingen van de RvT komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • (meerjaren)begroting
 • rapportages accountant / jaarrekening
 • jaarverslag
 • periodieke beoordeling functioneren van de bestuurder
 • bezetting RvT: een rooster van aftreden maken en afspraken maken over het werven van nieuwe leden werven en dergelijke

De bestuurder voorziet de RvT van informatie. Documenten die naar de RvT gaan, hebben betrekking op:

 • financiële verslaglegging
 • notulen vergaderingen van de MR
 • beleidsmaatregelen
 • lange Termijn Huisvestingsplannen
 • samenwerkingsvormen met andere organisaties
 • actuele ontwikkelingen

Vacature Raad van Toezicht

Onder steuning

de Raad van Toezicht en de bestuurder laten zich ondersteunen door de VBS: de verening van bijzondere scholen. Zij komen op voor de belangen van bijzondere scholen.

filmpje

Vrijheid van onderwijs

Montressorischool Spijkenisse is een bijzonder-neutrale school. Ouders hebben het recht ouders om kinderen te laten onderwijzen op een manier die past bij hun opvattingen. De diversiteit in onze samenleving en het gegeven dat ieder kind anders is, vragen om scholen met een eigen karakter en visie. Het eigen karakter komt tot stand wanneer ouders en anderen zelf het initiatief nemen om een school te stichten. Dit kan dankzij artikel 23 van de Grondwet, dat het (algemeen) bijzonder onderwijs mogelijk maakt.

filmpje over vrijheid van onderwijs

meer over de Raad van Toezicht…

adviseren

De Raad van toezicht is een intern orgaan van de rechtspersoon dat toezicht houdt op de bestuurder en hem adviseert en ondersteunt. De raad van toezicht is een orgaan op afstand van de school, maar neemt wel gedegen kennis van wat er in de school speelt. Dit kan bijvoorbeeld door werkbezoeken door de toezichthouders.

toezicht houden

De Raad van toezicht ziet toe op het beleid en het beheer van het bestuur. De Raad van toezicht kijkt naar de resultaten, maar ook naar eventuele risico’s. Ook controleert de Raad van toezicht of de wetten en regels nageleefd worden. Verder let de Raad van toezicht op de integriteit van de bestuurder en – als dat van toepassing is – de identiteit van de school. De Raad van toezicht houdt ook in de gaten of de school doelmatig en efficiënt werkt.

benoemen

De Raad van toezicht heeft de bevoegdheid om het bestuur te benoemen en te ontslaan. Bij een stichting benoemt de Raad van toezicht zichzelf, bij een vereniging wordt de Raad van toezicht gekozen door de ledenvergadering. De Raad van toezicht is niet verankerd in het Burgerlijk Wetboek.