Onze School

spelen, leren en groeien

Algemene informatie:

info@montessorischool-spijkenisse.nl

Formulieren

Bijzonder Verlofaanvraag
Verlof aanvragen kan door middel van het verlofformulier.
Aanmeldformulier
Een nieuwe leerling aanmelden kan door middel van het aanmeldformulier.
Vacature informatie
Geinteresseerd in een baan op de Montessorischool Spijkenisse? Stuur een (open) sollicitatie naar info@montessorischool-spijkenisse.nl.

of kijk hier.

regels en afspraken

Activiteiten

Via de Parro app worden alle actuele activiteiten doorgegegeven. 

Voor alle onderdelen geldt: zolang de coronaregels het toelaten  en meer informatie volgt via Parro.

 

Uitslagen vragenlijst november 2023

 

Waarom zou je kiezen voor Montessorionderwijs?

Op een montessorischool leert je kind:
• alle zintuigen ontwikkelen
• eigen keuzes maken
• leren vanuit eigen motivatie
• samenwerken
• verantwoordelijkheid nemen voor eigen werk
• verantwoordelijk zijn voor elkaar
• zorgen voor zijn omgeving

Op een montessorischool ontwikkelt je kind zich op alle gebieden: zintuigelijk, cognitief, sociaal, creatief en sportief.
Ieder kind is uniek en ieder kind leert op zijn eigen manier. Door kinderen de ruimte en de tijd te geven zich te geven zich te ontwikkelen, leren ze vanuit en voor zichzelf en worden het zelfbewuste, verantwoordelijke jonge mensen.
We leren kinderen het zelf te doen. Een kind dat merkt dat het iets zelf kan, gaat zich zekerder en sterker voelen, is trots op wat het al kan.
We laten ze leren door te doen, te ondervinden, uit te vinden, te proberen: van proberen kan je leren en als het een keer niet lukt, dan leer je daar misschien nog wel meer van!
Ieder kind volgt zijn eigen tempo en leert op het moment dat het er aan toe is: de gevoelige periode.
Op dat moment bieden we materiaal aan wat bij de ontwikkeling van het kind past en zo gaat het leren bijna vanzelf.
Kinderen van een Montessorischool zijn verantwoordelijke, zelfstandige kinderen.
Zij kunnen goed samenwerken en weten hoe ze voor zichelf op moeten komen: allemaal vaardigheden waar ze in het vervolgonderwijs en later tijden hun werk veel aan hebben.

MONTESSORI ONDERWIJS

Postadres

 Postbus 3036
3200 DA Spijkenisse

Schooltijden

ma t/m vr van 8.30 tot 14 uur

Telefoon & Email

0181 635634
info@montessorischool-spijkenisse.nl

Algemeen bijzonder onderwijs

De Montessorischool Spijkenisse biedt onderwijs op een algemeen bijzondere grondslag. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Algemeen bijzonder onderwijs
Veel algemeen bijzondere scholen zijn opgericht door ouders die voor hun kinderen een andere onderwijsvorm wilden. Onze school is zo'n 30 jaar geleden opgericht door leerkrachten die graag een montessorischool wilden hebben in Spijkenisse. Het algemeen bijzonder onderwijs kent een groot aantal stromingen. Het montessorionderwijs is er één van. Overeenkomsten tussen de verschillende stromingen in het algemeen bijzonder onderwijs:
- openheid voor vernieuwingen
- grote betrokkenheid van ouders
- hoge kwalitatieve eisen

Bijzonder of openbaar onderwijs
Bijzondere scholen worden bestuurd door een vereniging of stichting. Naast algemeen bijzondere scholen zijn er ook bijzondere scholen op confessionele grondslag. Zo zijn er ook rooms-katholieke of protestantse Montessorischolen.
Openbare scholen zijn publiekrechtelijke instellingen. Het bestuur wordt gevormd door het gemeentebestuur of een commissie daarvan. Als het bestuur zelfstandig is, legt het verantwoording af aan het gemeentebestuur. Er zijn ook openbare montessorischolen.

Eenpitter
Onze school is een zogenaamde eenpitter: de enige school die valt onder dit bestuur. Het bestuur van onze school heet STOAG: stichting onderwijs op algemene grondslag. Onze school kent een directeur-bestuurder (het bevoegd gezag) en een raad van toezicht.
Als algemeen bijzondere school zijn we ook lid van de VBS; de vereniging voor bijzonder onderwijs.

Bijzonder of speciaal?

De Montessorischool Spijkenisse is een reguliere basisschool. Dat betekent dat ieder kind in principe toegelaten wordt.  Kinderen die meer zorg nodig hebben dan we als reguliere school aankunnen, kunnen in aanmerking komen voor speciaal (basis)onderwijs. De toelatingsprocedure hiervoor gaat in overleg met het Samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR.

 

Is montessorionderwijs geschikt voor elk kind?

Ja, elk kind kan montessorionderwijs volgen. De kracht van Montessorionderwijs zit hem namelijk erin dat het onderwijs aangepast kan worden aan wat een kind nodig heeft en aankan. Er bestaan ook geen ‘montessorikinderen’. Er zijn namelijk kinderen en montessorischolen. Soms denken ouders dat in hun gezin het ene kind wél en een ander kind juist niet geschikt is voor montessorionderwijs. Meestal stellen we dan de vraag: ‘Zou je willen dat je kind zelf zou leren plannen, kiezen, beslissen, discussiëren, presenteren en makkelijk vriendschappen leert maken en onderhouden? Natuurlijk! Alleen leert het ene kind dit makkelijker dan het andere.
Het is wel van belang dat ouders zich kunnen vinden in onze principes. Je moet als ouder achter het idee staan dat kinderen binnen veilige grenzen mogen ontdekken en experimenteren, dat die zaken soms tijd kosten en dat het niet altijd meteen lukt. ‘Van proberen kan je leren!’  De vraag is dus niet zozeer of Montessorionderwijs bij je kind past, maar of het bij jou, als ouder past.

Ons onderwijs biedt ieder kind goede ontplooiingsmogelijkheden. We halen uit het kind ‘wat erin zit’. Stille of teruggetrokken kinderen leren in de groep voor zichzelf opkomen. Drukke en dynamische kinderen leren omgaan met hun energie. Het onderwijs en het leermateriaal bieden structuur, zodat kinderen leren omgaan met orde en regelmaat: we horen vaak van bezoekers ‘Wat is het hier rustig..’ We weten dat dit komt doordat we zelf op onze school deze situatie creëren. Kinderen ondervinden hierdoor regelmaat en rust en bouwen gemakkelijk zelfvertrouwen op.

Wat is het verschil tussen klassikaal en montessorionderwijs?

Het klassikale onderwijs kiest voor kennisoverdracht aan de hele groep ineens. Het leerstofjaarklassensysteem gaat ervan uit dat kinderen starten en eindigen op hetzelfde niveau. Het montessorionderwijs gaat uit van het individuele kind. Elk kind krijgt individuele begeleiding, die aansluit bij het eigen tempo, leer- en intelligentieniveau. Er is ook een verschil in de sociaal-emotionele benadering: daar waar het klassikale onderwijs spreekt over een ‘groep met individuele kinderen’ ben je als in het montessorionderwijs een ‘individueel kind in een groep’. Dit is een volstrekt andere benadering.
Verschillende scholen met een leerstofjaarklassensysteem  hebben geconcludeerd dat het ‘klassikale onderwijs failliet is’. Bij dit systeem worden de leerlingen gegroepeerd op basis van hun leeftijd en worden zij op een uniforme manier benaderd. De leerstof is het startpunt van het leerstofjaarklassensysteem. Er is een totaalaanbod beschikbaar van leerstof dat de leerlingen jaarlijks zouden moeten kunnen leren. Het basisuitgangspunt van het leerstofjaarklassensysteem is dat aan kinderen van dezelfde leeftijd dezelfde prestatie-eisen kunnen worden gesteld.
Er zijn twee kernproblemen met het leerstofjaarklassensysteem: de leerstof is uitgangspunt van het systeem, terwijl dat het kind zou  moeten zijn. Daarnaast zijn er te grote niveauverschillen tussen kinderen die in een horizontale groep, met dus één leeftijd, moeilijk werkbaar is.
Voor montessorionderwijs geldt dat ieder kind op eigen niveau en tempo kan werken. Er is voor ieder kind een eigen leerplan. We spreken  daarom van ‘persoonlijk onderwijs’. Vanzelfsprekend moeten de kinderen aan het einde van hun basisschooltijd voldoende kennis en vaardigheden hebben opgedaan.

Hoe eigentijds is montessorionderwijs?

Montessorionderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Het sluit aan op de moderne samenleving en de wereld van het opgroeiende kind. De essentie is hetzelfde gebleven als in de tijd van Maria Montessori: individueel onderwijs in een groep waarbij kinderen zelfstandig aan het leren zijn. Het blijkt van alle tijden dat de aandacht voor normen en waarden voor ouders heel erg belangrijk is. De afgelopen jaren heeft het montessorionderwijs veel hedendaagse interessante leerstofonderdelen ingepast, het montessorimateriaal oefent echter nog altijd een grote aantrekkingskracht uit op kinderen van alle leeftijden.

Hoe zorgen jullie dat het ‘zelfstandig werken’ gestructureerd verloopt?

Ieder kind wil iets leren. Het gaat er dus om dat we in het onderwijs gebruik maken van één van de voornaamste kwaliteiten van kinderen: ‘motivatie’. De voornaamste taak van de leerkracht is het maken van een persoonlijk leerplan voor een kind met het voornaamste doel dat alle kennis en vaardigheden in de basisschoolperiode aan de orde komt. De manier waarop dit gebeurt is bijzonder: ieder kind leert op zijn eigen tempo en de leerkracht volgt dit nauwkeurig. Je bent nooit klaar in ons onderwijs. Als  het allemaal prima verloopt komt er verdiepings- of verbredingsleerstof. Gaat het even niet goed dan volgt er extra hulp. In beide gevallen is het de leerkracht die vanaf de zijkant aanspoort en zo nodig bijstuurt. Het montessorimateriaal is zo ontworpen, dat het één begrip tegelijk uitlegt. Alles heeft zijn plaats en zijn reden. De leerkracht leert de kinderen plannen. Het ene kind kan dit gemakkelijk, het andere moet dit leren. De kinderen leren hoe ze zélf kunnen leren. Zo groeien ze uiteindelijk op tot zelfstandige mensen. In het montessorionderwijs in Nederland gebeurt dat al honderd jaar.

Montessori onderwijs

Wilt u meer informatie?