Verlof aanvragen

Wanneer krijg je waarvoor vrij?

Leerplicht

De Leerplichtwet geldt vanaf 5 jaar. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school. De leerplichtwet geldt dan nog niet maar wel de regels van de school gelden wat betreft aanwezigheid en het volgen van onderwijs.

In de Leerplichtwet wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten schoolverzuim:

 • Absoluut verzuim ontstaat doordat een kind helemaal niet staat ingeschreven bij een school;
 • Relatief verzuim is zonder geldige reden niet aanwezig zijn op school, oftewel ‘spijbelen’. Spijbelgedrag kan variëren van een enkele keer niet naar de les gaan tot regelmatig gedurende hele dagdelen wegblijven of structureel te laat komen;
 • Luxe verzuim ontstaat wanneer een kind zonder toestemming van de school buiten de schoolvakanties op vakantie gaat.
 • Te laat komen is ook een vorm van verzuim.

Op de Montessorischool Spijkenisse geldt de 3-6-9-12 regeling met betrekking tot te laat komen en ongeoorloofd afwezig zijn. Leerlingen moeten om 8.30 in de klas zijn.

3: Bij drie keer te laat/niet op school gekomen:
De leerkracht spreekt ouders hierop aan

6: De leerling is 6 keer te laat/niet op school gekomen.
De directie spreekt ouders hierop aan.

9: De leerling is 9 keer te laat/niet op school gekomen.
Na 9 keer te laat komen/niet aanwezig op school zal de leerling gemeld worden bij leerplicht.

12: De leerling is 12 keer te laat/niet op school gekomen, ook na de voorgaande stappen. Ouders worden uitgenodigd door dec leerplichtambtenaar voor een gesprek.  In een aantal gevallen wordt er, vanuit leerplicht  doorverwezen naar de hulpverlening. In andere gevallen wordt er een proces verbaal opgemaakt en volgt er een geldboete.

Het ministerie van onderwijs heeft regels opgesteld t.a.v. het verstrekken van extra verlof buiten de reguliere schoolvakanties. Die regels zijn in het leven geroepen om de continuïteit van het onderwijs aan de leerlingen te waarborgen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die een reden zijn voor de ouders om extra verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Deze dient die aanvragen te toetsen aan de daarvoor gestelde regels en al dan niet toestemming verlenen.

Mocht er geen toestemming verleend worden en de ouders houden de kinderen toch thuis dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim en dient de directeur dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. De consequenties die daaruit voortkomen zijn voor de verantwoording van de ouders. Sancties variëren van een waarschuwing tot een boete die behoorlijk kan oplopen.

Wanneer een leerling in vier weken meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig is, wordt dit ook doorgegeven aan Bureau Leerplicht.

Hier vindt u het Vakantiestroomschema en het Verzuimprotocol van de gemeente Nissewaard:

21-128-Vakantie-stroomschema-v2

21-101-Nissewaard-Verzuimprotocol-v5

Verlof religieuze feesten en verplichtingen

Verlof i.v.m. een feestdag of verplichting die verband houdt met de levensovertuiging of religie is mogelijk.  Dit verlof wordt aangevraagd d.m.v. het verlofformulier op deze website. Voor religieuze feesten en verplichtingen geldt dat we hier per gebeurtenis maximaal 1 dag verlof voor verlenen. Zo wordt in 2024 op woensdag 10 april verlof verleend voor het Suikerfeest.

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat het niet zomaar mogelijk is om onder schooltijd vrij te krijgen. De leerplichtwet biedt hiervoor enkele mogelijkheden. U krijgt bijvoorbeeld vrij voor:

 • een bruiloft in de familie
 • een begrafenis in de familie
 • een jubileum in de familie
 • een verhuizing
 • vanwege religieuze verplichtingen

Wanneer het door de aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties, dan is het mogelijk vakantieverlof aan te vragen. Dit kan maximaal 1 maal per jaar, niet meer dan 10 dagen. Dit mag niet in de eeste twee weken van het schooljaar. Hiervoor ontvangen we graag een werkgeversverklaring.

Alle verlofaanvragen moeten schriftelijk (digitaal, met het formulier hieronder) worden aangevraagd. Voor vakantie buiten schoolvakantie geldt dat het minimaal 6 weken van te voren moet worden aangevraagd.

Op deze sites staat uitgelegd hoe het precies zit met leerplicht, verlof, etc.

Eerder op vakantie?

Rijksoverheid

Alles over leerplicht

Nog geen 5 jaar

Heeft u nog vragen? Neem dan even contact met ons op.
We denken graag met u mee. Binnen de wettelijke mogelijkheden natuurlijk.

Met vriendelijke groeten,

José de Jong

Directeur-Bestuurder

LEERPLICHT

In Nederland geldt een leerplicht voor alle kinderen van vijf tot en met zestien jaar oud. Ouders zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de leerplicht. Leerlingen zonder startkwalificatie moeten tot hun 18e verjaardag verplicht naar school.

Inschrijving en schoolbezoek

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat kinderen onderwijs volgen. De Leerplichtwet 1969 stelt het verplicht dat kinderen staan ingeschreven op een school én deze regelmatig bezoeken (art. 2, lid 1 Lpw). Maar wat is leerplicht en voor wie geldt het?

Leeftijd

De leerplicht begint bij een kind van vijf jaar en eindigt in het jaar waarin de jongere ten minste twaalf volledige schooljaren onderwijs heeft genoten (art. 3 lid 1 sub a Lpw), óf aan het eind van het schooljaar waarin de jongere zestien wordt (art. 3 lid 1 sub b Lpw). Wanneer leerlingen nog geen startkwalificatie hebben behaald op hun zestiende, geldt voor hen een kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren die op hun zestiende nog niet over een havo-, vwo- of mbo-2 diploma beschikken, verplicht zijn onderwijs te volgen tot het moment dat zij achttien worden (art. 4b Lpw). Deze verplichting vervalt zodra de leerling een startkwalificatie behaalt.

Verantwoordelijkheid leerplicht

Ouder zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind voldoet aan de leerplicht (art. 2 lid 1 Lpw), zolang het  kind leerplichtig is. Vanaf twaalf jaar zijn kinderen ook zelf verantwoordelijk voor het geregeld bezoeken van de school (art. 2 lid 3 Lpw).

Meer informatie

In het artikel ‘Samenvatting Leerplichtwet‘ is de leerplicht samengevat.

 Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

1. Vakantieverlof (art.13a/art. 11 onder f)
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevoren bij de directeur/rector van de school te worden ingediend. De directeur/rector beslist over het verzoek.

Verlof wordt slechts verleend indien:

 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en
 • een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde schoolvakanties mogelijk is.

Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:

 • éénmaal per schooljaar worden verleend en
 • niet langer duren dan tien schooldagen. De wetgever heeft als standpunt dat een gezin in ieder schooljaar recht heeft op een gezamenlijke vakantie van twee weken en
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar en
 • als het de enige vakantie van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen gezamenlijk in dat schooljaar betreft.

Vakantie onder schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

1.Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.

2.De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.

3.Het hoofd van de school kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof als bedoeld in artikel 13a lid 1 Leerplichtwet1969verlenen. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemenzal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Geen gewichtige omstandigheden zijn:

• Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.

• Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken.

• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.

• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.

• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.

• Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten.

• Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).

• De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden.

• Vakantie in verband met gewonnen prijs.

• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd (m.u.v. bijzondere talenten).

2. Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder (art.14/art. 11 onder g.)

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur/rector van de school te worden voorgelegd. Deze beslist over het verzoek.

Voor  ‘andere’ gewichtige omstandigheden gelden de volgende richtlijnen:

 • Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn;
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad;
  in Nederland maximaal 1-2 schooldagen (binnen de regio 1 dag, buiten de regio 2 dagen)
  in het buitenland maximaal 5 schooldagen;
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn;
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant;
 • in de 1e graad maximaal 5 schooldagen
 • in de 2e graad maximaal 2 schooldagen
 • in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag
 • in het buitenland: 1e tot en met 4e graad maximaal 5 schooldagen;
 • Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 1/2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders; maximaal 1 schooldag;
 • Voor andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaar gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof; geen maximale termijn vastgesteld.

3. Andere gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar (art.14/art.11 onder g.)

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur/rector van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist over het verzoek (op grond van art. 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969). Met dit formulier kunt u bij Leerplicht Nissewaard verlof aanvragen. Het formulier stuurt u terug aan leerplicht@nissewaard.nl

Verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien:
De ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van (één van) de gezinsleden. Bepalend toetsingcriterium voor ‘gewichtige omstandigheden’ is met name of de omstandigheden buiten de wil om van de leerplichtige of zijn/haar ouders zijn gelegen.

Waarschuwing:
De directeur/rector van de school is verplicht de leerplichtambtenaar vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden.
Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces- verbaal worden opgemaakt.

VRIJ VOOR EEN RELIGIEUZE FEESTDAG OF VOOR CARNAVAL

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders – of de leerling zelf als hij niet meer bij zijn ouders woont – dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school.

De exacte data van Islamitische feestdagen zijn pas kort voor de viering bekend (en kunnen dus afwijken). Het is raadzaam daar in uw planning rekening mee te houden.

Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong geen religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren. Overigens staat het (rooms-katholieke) scholen vrij de voorjaars- of carnavalsvakantie te plannen tijdens het carnaval. Dit geldt ook voor andere scholen waar het overgrote deel van de leerlingen een religieus feest viert dat niet samenvalt met een officiële feestdag, bijvoorbeeld bid- en dankdag bij reformatorische scholen of islamitische feestdagen op islamitische scholen.

Vrijstellingen van de inschrijvingsplicht

In sommige gevallen kunnen ouders vrijstelling krijgen van de inschrijvingsplicht. Zij zijn dan niet verplicht hun kind bij een school in te schrijven. In de Leerplichtwet staan verschillende vormen van vrijstelling:

 • de jongere is lichamelijk of psychisch niet geschikt om tot een school of instelling te worden toegelaten;
 • de ouders hebben ernstige bedenkingen tegen de richting van het onderwijs op alle scholen of instellingen binnen redelijke afstand (de leerplichtwet verstaat onder ‘richting’ uitsluitend een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting);
 • de jongere gaat naar een school in het buitenland (ouders dienen een bewijs van inschrijving te overleggen);
 • de ouders leiden samen met de jongere een trekkend bestaan. Alleen bij kermisexploitanten en circusmedewerkers is dit van toepassing.
 • In bijzondere gevallen kunnen jongeren die kwalificatieplichtig zijn, nog geen startkwalificatie hebben en nog geen 18 jaar zijn, ook een vrijstelling krijgen als ze een opleiding volgen die niet onder het regulier onderwijs valt.

Let op: Een vrijstelling geldt voor één schooljaar. Op deze regel is één uitzondering: voor kinderen die nooit geschikt zullen zijn een school of instelling te bezoeken, hoeven ouders de vrijstelling maar één keer aan te vragen.

LEERPLICHT

In Nederland geldt een leerplicht voor alle kinderen van vijf tot en met zestien jaar oud. Ouders zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de leerplicht. Leerlingen zonder startkwalificatie moeten tot hun 18e verjaardag verplicht naar school.

Inschrijving en schoolbezoek

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat kinderen onderwijs volgen. De Leerplichtwet 1969 stelt het verplicht dat kinderen staan ingeschreven op een school én deze regelmatig bezoeken (art. 2, lid 1 Lpw). Maar wat is leerplicht en voor wie geldt het?

Leeftijd

De leerplicht begint bij een kind van vijf jaar en eindigt in het jaar waarin de jongere ten minste twaalf volledige schooljaren onderwijs heeft genoten (art. 3 lid 1 sub a Lpw), óf aan het eind van het schooljaar waarin de jongere zestien wordt (art. 3 lid 1 sub b Lpw). Wanneer leerlingen nog geen startkwalificatie hebben behaald op hun zestiende, geldt voor hen een kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren die op hun zestiende nog niet over een havo-, vwo- of mbo-2 diploma beschikken, verplicht zijn onderwijs te volgen tot het moment dat zij achttien worden (art. 4b Lpw). Deze verplichting vervalt zodra de leerling een startkwalificatie behaalt.

Verantwoordelijkheid leerplicht

Ouder zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind voldoet aan de leerplicht (art. 2 lid 1 Lpw), zolang het  kind leerplichtig is. Vanaf twaalf jaar zijn kinderen ook zelf verantwoordelijk voor het geregeld bezoeken van de school (art. 2 lid 3 Lpw).

Meer informatie

In het artikel ‘Samenvatting Leerplichtwet‘ is de leerplicht samengevat.

 

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

1. Vakantieverlof (art.13a/art. 11 onder f)
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevoren bij de directeur/rector van de school te worden ingediend. De directeur/rector beslist over het verzoek.

Verlof wordt slechts verleend indien:

 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en
 • een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde schoolvakanties mogelijk is.

Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:

 • éénmaal per schooljaar worden verleend en
 • niet langer duren dan tien schooldagen. De wetgever heeft als standpunt dat een gezin in ieder schooljaar recht heeft op een gezamenlijke vakantie van twee weken en
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar en
 • als het de enige vakantie van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen gezamenlijk in dat schooljaar betreft.

2. Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder (art.14/art. 11 onder g.)
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur/rector van de school te worden voorgelegd. Deze beslist over het verzoek.

Voor  ‘andere’ gewichtige omstandigheden gelden de volgende richtlijnen:

 • Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn;
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad;
  in Nederland maximaal 1-2 schooldagen (binnen de regio 1 dag, buiten de regio 2 dagen)
  in het buitenland maximaal 5 schooldagen;
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn;
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant;
 • in de 1e graad maximaal 5 schooldagen
 • in de 2e graad maximaal 2 schooldagen
 • in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag
 • in het buitenland: 1e tot en met 4e graad maximaal 5 schooldagen;
 • Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 1/2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders; maximaal 1 schooldag;
 • Voor andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaar gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof; geen maximale termijn vastgesteld.

3. Andere gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar (art.14/art.11 onder g.)
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur/rector van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist over het verzoek (op grond van art. 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969).

Verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien:
De ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van (één van) de gezinsleden. Bepalend toetsingcriterium voor ‘gewichtige omstandigheden’ is met name of de omstandigheden buiten de wil om van de leerplichtige of zijn/haar ouders zijn gelegen.

Waarschuwing:
De directeur/rector van de school is verplicht de leerplichtambtenaar vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden.
Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces- verbaal worden opgemaakt.

VRIJ VOOR EEN RELIGIEUZE FEESTDAG OF VOOR CARNAVAL

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders – of de leerling zelf als hij niet meer bij zijn ouders woont – dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school.

De exacte data van Islamitische feestdagen zijn pas kort voor de viering bekend (en kunnen dus afwijken). Het is raadzaam daar in uw planning rekening mee te houden.

Voor de feestdagen geldt dat leerlingen maximaal twee schooldagen mogen thuisblijven ten behoeve van de viering. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik willen maken, moeten zij dit tenminste twee dagen van tevoren aan de directie van de school melden. De directie kan dit ook onder de aandacht van de ouders brengen.

Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong geen religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren. Overigens staat het (rooms-katholieke) scholen vrij de voorjaars- of carnavalsvakantie te plannen tijdens het carnaval. Dit geldt ook voor andere scholen waar het overgrote deel van de leerlingen een religieus feest viert dat niet samenvalt met een officiële feestdag, bijvoorbeeld bid- en dankdag bij reformatorische scholen of islamitische feestdagen op islamitische scholen.

Vrijstellingen van de inschrijvingsplicht

In sommige gevallen kunnen ouders vrijstelling krijgen van de inschrijvingsplicht. Zij zijn dan niet verplicht hun kind bij een school in te schrijven. In de Leerplichtwet staan verschillende vormen van vrijstelling: 

 • de jongere is lichamelijk of psychisch niet geschikt om tot een school of instelling te worden toegelaten;
 • de ouders hebben ernstige bedenkingen tegen de richting van het onderwijs op alle scholen of instellingen binnen redelijke afstand (de leerplichtwet verstaat onder ‘richting’ uitsluitend een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting);
 • de jongere gaat naar een school in het buitenland (ouders dienen een bewijs van inschrijving te overleggen);
 • de ouders leiden samen met de jongere een trekkend bestaan. Alleen bij kermisexploitanten en circusmedewerkers is dit van toepassing.
 • In bijzondere gevallen kunnen jongeren die kwalificatieplichtig zijn, nog geen startkwalificatie hebben en nog geen 18 jaar zijn, ook een vrijstelling krijgen als ze een opleiding volgen die niet onder het regulier onderwijs valt.

Let op: Een vrijstelling geldt voor één schooljaar. Op deze regel is één uitzondering: voor kinderen die nooit geschikt zullen zijn een school of instelling te bezoeken, hoeven ouders de vrijstelling maar één keer aan te vragen.

De legitieme redenen tot het verlenen van extra verlof zijn:

 • Vanwege het beroep van een der ouders kan er in de reguliere  vakanties geen gemeenschappelijke gezinsvakantie plaatsvinden. De directeur is gemachtigd maximaal 10 schooldagen verlof te verlenen. Dit verlof mag niet plaatsvinden gedurende de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar. U dient een verklaring van de werkgever bij de aanvraag te voegen; Er kan maximaal 1 maal per schooljaar derge- lijk verlof worden aangevraagd, ook wanneer dit niet het maxi- mum aantal dagen is. (dus twee keer vijf dagen kan niet);
 • Vanwege familieomstandigheden. U kunt dan denken aan een huwelijk, een jubileum of een begrafenis;
 • Vanwege de verhuizing van het gezin;
 • Tenslotte beschikt de directeur over de mogelijkheid om onder buitengewone omstandigheden verlof te verstrekken. De directeur bepaalt te allen tijde of de aanvraag gehonoreerd wordt.

Onder schooltijd naar de dokter?

Onder schooltijd naar de tandarts, logopediste, fysiotherapeut, kinderarts, noem maar op: wanneer mag het wel en wanneer niet? Ervan uitgaand dat wij het ook vervelend vinden om te zeggen dat iets niet mag, willen we graag duidelijk vastleggen wanneer h en wanneer het niet toegestaan is om onder schooltijd met een kind dat leerplichtig is naar een dokter of hulp- verlener te gaan te gaan.

Wel onder schooltijd:

1. In het algemeen kan je stellen dat wanneer iets éénmalig is, en/of urgent, dan mag het altijd onder schooltijd. Een vulling uit je kies, slotjes van je beugel die loszitten: dat mag onder schooltijd.

2. Afspraken bij een medisch specialist in een ziekenhuis mogen ook onder schooltijd, mits het niet vaker is dan 1 x per 2 weken.

3. Een tandartsbezoek om een gaatje te vullen mag onder schooltijd.

4. Voor een intakegesprek bij een dok- ter/hulpverlener.

5. Naar de huisarts voor iets dat zich op dat moment opdoet (koorts, pijn,…)

Niet onder schooltijd:

6. Een halfjaarlijkse controle bij de tandarts: die kan ook op woensdagmid- dag, na schooltijd of in een vakantie. Bij sommige tandartsen zelfs ook op zaterdag of ‘s avonds!

7. Naar de logopediste, de fysiotherapeut, de orthodontist, etc. voor een regelmatig terugkerende afspraak (één keer per twee weken of vaker). hiervoor geldt dat, in overleg met school en uitzondering wordt gemaakt als de behandeling in directe relatie staat tot school. 

8. Naar de huisarts voor iets dat niet urgent is (bijv. wratjes weg laten halen)

Is de afspraak voor of na schooltijd, maar komt er nog reistijd bij? Kinderen mogen hooguit 5 minuten later komen en 5 minuten eerder weg.

Voor alle afspraken geldt: we vinden het prettig wanneer ouders van te voren overleggen met de leerkracht of het mogelijk is het kind mee te nemen. Afgezien van bovenstaande regels komt het soms niet zo goed uit, bijvoorbeeld omdat er een toets wordt gegeven of er een excursie is.

9. Kinderen mogen niet eerder weg voor bijvoorbeeld zwemles.

Al het bovenstaande geldt voor leerplichtige kinderen, dus vanaf 5 jaar.

Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. U bent zelfs strafbaar als uw kind niet naar school gaat. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Dit gaat in overleg met de schooldirecteur en de leerkracht. Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstel- ling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen. Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want veel van wat uw kleuter nu leert, is nodig om door te kunnen stromen naar groep 3.

Overigens: voor kinderen die nog geen 5 jaar zijn en dus niet leerplichtig geldt wel dat ze ingeschreven zijn op onze school en dat ouders zich daarmee committeren aan de regels en dus ook het rooster van de school. Ook bij 4 jarigen gaan we er dan ook van uit dat ze de reguliere schooltijden volgen, of er moet anders afgesproken zijn.