Wie werken er op de Montessorischool?

DE MEDEWERKERS

 

De groepsleerkracht:
De groepsleerkracht verzorgt het dagelijkse onderwijs aan de kinderen. Hij/zij bereidt met name de leeromgeving goed voor, maar geeft ook lesjes en begeleidt de kinderen bij het zelfstandig werken. De groepsleerkracht observeert de kinderen en houdt vorderingen bij. Met de ouders of verzorgers van de leerlingen wordt regelmatig contact onderhouden.

Vakleerkracht:
Op onze school is een vakleerkracht voor lichamelijke opvoeding werkzaam. Deze leerkracht verzorgt tweemaal per week de gymnastieklessen in de midden- en bovenbouwgroepen. De vakleerkracht is gespecialiseerd in dit vak en daartoe ook opgeleid.

Intern begeleiders:
Zij coördineren de zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Zij geven waar nodig de leerkrachten ondersteuning bij de uitvoering van speciaal ontwikkelde handelingsplannen voor specifieke leerlingen. Regelmatig organiseren zij groeps- en leerlingbesprekingen met de individuele leerkracht of in de bouw. Tevens onderhouden zij contacten met diverse instanties, zoals een onderwijsbegeleidingsdienst, schoolarts, logopedisten, schoolmaatschappelijk werk, SWV Kindkracht, etc. De interne begeleiders coördineren ook het kindvolgsysteem. Om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren zijn zij vrijgesteld van het lesgeven aan een groep.

Bouwcoordinator:
Elke bouw heeft een bouwcoördinator. Deze verzorgt de communicatie binnen de bouw, zodat alle leerkrachten binnen die bouw op een lijn zitten. Andere taken zijn: voorbereiden van bouwspecifieke aangelegenheden, begeleiden van onervaren leerkrachten (samen met de directie) en beleidsvoorbereidende werkzaamheden verrichten.

Administratief medewerker:
Op onze school is een administratief medewerkster in dienst, die ook de Tussenschoolse Opvang organiseert. De medewerker (Toke Olsthoorn) is iedere dag (behalve woensdag) aanwezig alsmede tussen de middag.

Directie:
De school heeft een directeur-bestuurder die eindverantwoordelijk is voor alles betreffende de school, zoals personeel, financiën en onderwijs.

MT:
Het managementteam van de school bestaat uit de IBers, de coördinatoren en de directeur-bestuurder.

Onderwijsassistenten:
De school kent verschillende onderwijsassistenten die ondersteunden werk verrichten in de klassen en ook verschillende werkzaamheden ter verlichting van de overige personeelsleden uitvoeren.

Maatschappelijk werker:
Iedere week is de schoolmaatschappelijk werker gedurende een dagdeel op onze school aanwezig. Via de school kunt u een afspraak met haar maken.

Stagiaires:
Ieder jaar komen stagiares van de Pabo op onze school. In de klas werken ze samen met de leerkracht en bereiden zich op die manier voor op hun toekomstige beroep.

Mailadressen van onze medewerkers:

Montessorischool Spijkenisse is een zelfstandige school  waar modern montessorionderwijs wordt gegeven aan 240 leerlingen verdeeld over 11 heterogene groepen. Er werken zo’n 25 enthousiaste en betrokken collega’s. De ouderbetrokkenheid is groot en de resultaten van de school zijn goed. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn we op zoek naar nieuwe collega’s:

vacaturetekst 2022

 

 

Directeur-bestuurder

José de Jong

 

Intern begeleiders

Marion Fok
Mirjam van Gerdingen

Onderwijsassistentes
Tamara Plestina
Diana Wierenga
Irma Meijerink

Adminsitratie TSO
 Toke Olsthoorn

Schoolmaatschappelijkwerk
Daisy Lutter

Gymnastiek 
Bernadette Erkelens

Handvaardigheid

Aagje Hoekstra